Cmentarz Północny

CMENTARZ KOMUNALNY PÓŁNOCNY
ul. Wóycickiego 14, 01-938 Warszawa, tel. (22) 277 40 00

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że groby dziecięce, ziemne pojedyncze, ziemne rodzinne i murowane pojedyncze na warszawskich cmentarzach komunalnych podlegają opłatom, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm.). Groby, za które nie została wniesiona opłata, mogą zostać wykorzystane do nowych pochowań, przez co istniejące obecnie groby ulegną likwidacji.

Pobierz cennik w formacie PDF

O ustawieniu nagrobka i jego wyglądzie decydują osoby uprawnione do grobu – rodzina zmarłego.

Przed ustawieniem nagrobka należy:

 • Złożyć w kancelarii cmentarza projekt nagrobka.
 • Projekt nagrobka (lub napisu nagrobnego) składa się na formularzu, zawierającym m. in. upoważnienie dla wykonawcy nagrobka do przygotowania projektu i wykonania nagrobka
 • Wnieść opłatę za czynności związane z ustawieniem nagrobka (wymianą elementów nagrobka, uzupełnieniem napisów), zgodnie z obowiązującym cennikiem. Opłatę tę wnosi wykonawca nagrobka.

Czynności administracji cmentarza związane z ustawieniem nagrobka mają charakter kontrolny i polegają na sprawdzeniu:

 • projektu nagrobka (zwłaszcza w zakresie wymiarów nagrobka)
 • zgodności napisów nagrobnych z treścią ksiąg cmentarnych
 • uprawnień do grobu osoby zlecającej ustawienie nagrobka
 • zgodności wykonanego nagrobka z projektem
 • prawidłowości ustawienia nagrobka w kwaterze

Na grobach można budować i utrzymywać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu. Do powierzchni zajmowanej przez grób nie zalicza się odstępów pomiędzy grobami i przejść pomiędzy rzędami grobów.Otoczenie grobów (przestrzeń pomiędzy grobami) może być zagospodarowane na odrębnych zasadach.

Rodzaj grobu Wymiary nagrobka (maksymalne)
długość[cm] szerokość [cm]
Groby ziemne tradycyjny pojedynczy (przeznaczony do pochowania jednej trumny) 200 100
tradycyjny rodzinny (przeznaczony do pochowania 2 trumien) 230 120
dziecinny 120 60
urnowy pojedynczy (przeznaczony do pochowania jednej urny) 50 50
urnowy rodzinny (przeznaczony do pochowania co najmniej 2 urn) 100 100
Groby murowane tradycyjny pojedynczy (przeznaczony do pochowania jednej trumny) 260 120
tradycyjny rodzinny (przeznaczony do pochowania co najmniej 2 trumien) 260 120
urnowy pojedynczy (przeznaczony do pochowania jednej urny) 76 76
urnowy rodzinny (przeznaczony do pochowania co najmniej 2 urn) 100 100
L.p. Wyszczególnienie Cena
01. Udostępnienie stałego miejsca grzebalnego:
01. w Alei Zasłużonych
 • w grobach tradycyjnych
5 150,00 zł
 • w grobach urnowych
3 390,00 zł
02. w kwaterze gestorskiej albo wydzielonej, na grób tradycyjny murowany rodzinny 4 700,00 zł
03. w kwaterach grobów tradycyjnych murowanych rodzinnych:
01. „B” i „D”
6 480,00 zł
02. w grobach tradycyjnych 5 150,00 zł
L.p. Wyszczególnienie Cena
03. Udostępnienie na 20 lat miejsca grzebalnego:
01. na grób tradycyjny ziemny pojedynczy bez prawa murowania 1 720,00 zł
02. na grób tradycyjny ziemny rodzinny bez prawa murowania 2 080,00 zł
03. na grób tradycyjny murowany pojedynczy 1 980,00 zł
04. na grób urnowy ziemny pojedynczy bez prawa murowania 750,00 zł
05. na grób urnowy ziemny rodzinny bez prawa murowania 850,00 zł
06. na grób urnowy murowany pojedynczy 850,00 zł
07. na grób dziecinny bez prawa murowania 670,00 zł
08. w katakumbach, za jedną niszę do pochowania trumny ze zwłokami 3 250,00 zł
09. w kolumbariach, za jedną niszę o wym. 40x40x47 cm 3 140,00 zł
10. w kolumbariach, za jedną niszę o wym. 50x50x50 cm – kwatery KV1, KV2 3 400,00 zł
11. i grobu urnowego murowanego o wym. 76x76x100 cm wraz z nagrobkiem w kwaterze
U-III-1
4 950,00 zł
12. i grobu urnowego murowanego o wym. 50x50x100 cm wraz z nagrobkiem w kwaterze
U-II-1
3 450,00 zł
L.p. Wyszczególnienie Cena
 04. Opłata za zachowanie na dalsze 20 lat miejsca grzebalnego na grób:
01. tradycyjny ziemny pojedynczy bez prawa murowania 1 720,00 zł
02. tradycyjny ziemny rodzinny bez prawa murowania 2 080,00 zł
03. tradycyjny murowany pojedynczy 1 980,00 zł
04. urnowy ziemny pojedynczy bez prawa murowania 750,00 zł
05. urnowy ziemny rodzinny bez prawa murowania 850,00 zł
06. urnowy murowany pojedynczy 850,00 zł
07. dziecinny bez prawa murowania 670,00 zł
 11. i grobu urnowego murowanego o wym. 76x76x100 cm wraz z nagrobkiem w kwaterze
U-III-1
4 950,00 zł
12. i grobu urnowego murowanego o wym. 50x50x100 cm wraz z nagrobkiem w kwaterze
U-II-1
3 450,00 zł
 Uwaga: Opłatę za zachowanie miejsca grzebalnego wnosi się za kolejne dwudziestoletnie okresy, z
których pierwszy rozpoczyna się w roku, w którym upływa 20 lat od ostatniego pochowania w danym
grobie.
L.p. Wyszczególnienie Cena
 06. Opłata za wydłużenie o 1 rok terminu zachowania miejsca grzebalnego, w związku z dochowaniem do istniejącego grobu:
Opłatę ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn stawki opłaty za 1 rok i róŜnicy lat pomiędzy
rokiem, w którym minie 20 lat od dochowania, a rokiem, do którego miejsce grzebalne było opłacone.
Stawka opłaty za kaŜdy rok róŜnicy lat wynosi:
01. tradycyjnego ziemnego pojedynczego bez prawa murowania 86,00 zł
02. tradycyjnego ziemnego rodzinnego bez prawa murowania 104,00 zł
03. tradycyjnego murowanego pojedynczego 99,00 zł
04. urnowego ziemnego pojedynczego bez prawa murowania 37,50 zł
05. urnowego ziemnego rodzinnego bez prawa murowania 42,50 zł
06. urnowego murowanego pojedynczego 42,50 zł
07. dziecinnego bez prawa murowania 33,50 zł
 09. niszy w kolumbariach, za jedną niszę o wym. 40x40x47 cm 157,00 zł
10. niszy w kolumbariach, za jedną niszę o wym. 50x50x50 cm – kwatery KV1, KV2 170,00 zł
11. urnowego murowanego o wym. 76x76x100 cm wraz z nagrobkiem w kwaterze U-III-1 247,50 zł
12. urnowego murowanego o wym. 50x50x100 cm wraz z nagrobkiem w kwaterze U-II-1 172,50 zł
L.p. Wyszczególnienie Cena
 07. Udostępnienie za życia:
01. miejsca na grób tradycyjny murowany rodzinny:
 • w kwaterach „B” i „D”
11 300,00 zł
 • w kwaterach pozostałych
7 690,00 zł
02. miejsca na grób urnowy murowany rodzinny 3 300,00 zł
05. niszy urnowej, na okres 20 lat; za początek tego okresu uważa się dzień pochowania w niszy pierwszej urny 6 780,00 zł
06. niszy w katakumbach, na okres 20 lat; za początek tego okresu uważa się dzień pochowania trumny w niszy 6 300,00 zł
L.p. Wyszczególnienie Cena
 08. Użycie udostępnionego stałego miejsca grzebalnego celem dokonania następnego pochowania:
01. urny z prochami 650,00 zł
02. trumny ze zwłokami 1 090,00 zł
03. trumny lub półtrumny ze szczątkami zwłok ekshumowanymi po okresie mineralizacji 460,00 zł
L.p. Wyszczególnienie Cena
 09. Przekształcenie istniejącego grobu tradycyjnego:
01. murowanego pojedynczego na grób tradycyjny murowany rodzinny/td> 1 770,00 zł
02. ziemnego rodzinnego na grób tradycyjny murowany rodzinny 1 670,00 zł
10. 01. wykorzystanie dodatkowej powierzchni przy zagospodarowaniu otoczenia grobu położonego na skraju kwatery, za 1 m2 zajętego gruntu 390,00 zł