Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem Skarbu Państwa umożliwiającym organizację pogrzebu, który zawierać będzie wszelkie niezbędne elementy. Obecnie świadczenie to wynosi około 4 tysięcy złotych. O jego wypłatę może ubiegać się osoba, która pokryła wszelkie koszty pochówku i to właśnie na nią wystawione są wszelkie rachunki z nim związane. Na załatwienie wszelkich formalności i uzyskanie świadczenia mamy 12 miesięcy od dnia zgonu osoby, na której pogrzeb przysługiwał zasiłek.

Zmarły prowadził działalność gospodarczą, czynny zawodowo, był emerytem lub rencistą lub bezrobotnym z prawem do pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Dokumenty:

 • Akt zgonu,
 • Kserokopia dowodu osobistego osoby zlecającej,
 • Odpowiedni wniosek o przyznanie zasiłku,
 • Oryginały rachunków, potwierdzających koszty,
 • Legitymacja rencisty/emeryta lub ostatni odcinek renty/ emerytury (emeryt, rencista),
 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy o odprowadzaniu składek emerytalno- rentowych (osoba bezrobotna),
 • Oświadczenie o odprowadzaniu składek emerytalno-rentowych (działalność gospodarcza).

Zasiłek pogrzebowy mogą otrzymać:

Małżonek, dzieci własne, dzieci przysposobione, dzieci drugiego małżonka, wnuki, rodzeństwo, rodzice (również ojczym i macocha oraz inne osoby przysposabiające).

Osoba zmarła nie była ubezpieczona

W takim przypadku o wydanie zasiłku pogrzebowego mogą ubiegać się w ramach swojego ubezpieczenia osoby zlecające znajdujące się w pierwszym stopniu pokrewieństwa do osoby zmarłej, należą do nich:

 • Małżonkowie,
 • Dzieci własne,
 • Rodzeństwo,
 • Rodzice,
 • Osoby przysposabiające.

Dokumenty:

 • Akt zgonu,
 • Wniosek o przyznanie zasiłku pogrzebowego,
 • Kserokopia dowodu osobistego osoby ubiegającej się,
 • Oryginały rachunków poświadczających koszty,
 • Dokument, który potwierdza, że osoba zlecająca posiada ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Śmierć dziecka

Dokumenty:

 • Akt zgonu,
 • Wniosek o przyznanie zasiłku pogrzebowego,
 • Oryginały rachunków świadczące o poniesionych kosztach,
 • Kserokopia dowodu osobistego osoby ubiegającej się,
 • Dokument poświadczający posiadanie ubezpieczenia społecznego przez osobę ubiegającą się.

O uzyskanie zasiłku pogrzebowego po śmierci dziecka mogą ubiegać się:

Rodzice (również macocha lub ojczym), babcia, dziadek, osoby przysposabiające.

Śmierć dziecka nienarodzonego

Jeśli dziecko umrze jeszcze przed narodzinami rodzice mają możliwość uzyskania z ZUS jednorazowej zapomogi na pokrycie kosztów pogrzebu.

Dokumenty:

 • Skrócony akt urodzenia dziecka zawierający adnotację dotyczącą martwych narodzin,
 • Odpowiedni wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego,
 • Kserokopia dowodu osobistego matki,
 • Oryginały rachunków świadczące o poniesionych kosztach.