W przypadku śmierci właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej, następuje szereg formalnych obowiązków, które spoczywają na współmałżonku. Czy osoba dziedzicząca firmę powinna skontaktować się z Urzędem Skarbowym? Co z umowami kredytowymi i ewentualnymi długami wobec partnerów biznesowych?

Spadkobierca nie ma obowiązku kontaktowania się z fiskusem.

Urzędy Skarbowe dysponują odpowiednimi informacjami na temat ewentualnej śmierci podatnika, który prowadził działalność gospodarczą. Monit zostaje wysłany przez komórki publiczne, odpowiadające za ewidencjonowanie społeczeństwa.

Fiskus nie będzie oczekiwał osobistego stawienia się spadkobiercy; znika także obowiązek wypełniania jakichkolwiek deklaracji podatkowych za zmarłego przedsiębiorcę.

Uwaga: Urząd Skarbowy będzie wymagał złożenia stosownej deklaracji, jeśli członek rodziny posiadał pełnomocnictwo, a przedsiębiorca był zarejestrowany jako podatnik VAT.

Spadkobierca powinien wysłać do US deklarację VAT-Z, co będzie skutkowało usunięciem zmarłego przedsiębiorcy z rejestrów.

Urząd Skarbowy może poprosić o udostępnienie dokumentacji zmarłego przedsiębiorcy

W sytuacji, kiedy Urząd Skarbowy będzie podejrzewał, że zmarły przedsiębiorca zalegał z opłatami, może zwrócić się do rodziny w celu udostępnienia dokumentacji podatkowej.

Jeśli analiza materiałów potwierdzi fakt nierozliczenia się ze wszystkich obowiązków podatkowych, fiskus wyda stosowne oświadczenie obciążające wybranych spadkobierców.

Co z pracownikami?

Według obowiązujących regulacji prawnych – umowy zawarte z pracodawcą wygasają po jego śmierci.

To oznacza, że obowiązek uregulowania wynagrodzeń oraz wszystkich pozostałych świadczeń do tego okresu spoczywają na spadkobiercy (zobowiązania wobec pracowników wchodzą w skład długu spadkowego).

Uwaga: spadkobierca ma możliwość kontynuowania działalności gospodarczej zmarłego, co wiąże się z przedłużeniem umów o pracę. Szczegółowe informacje na temat tego, na jakich zasadach przebiega przejęcie przedsiębiorstwa znajdą Państwo w art. 23 Kodeksu Pracy.

Bank będzie żądał uregulowania długu z umów kredytowych

Podobnie jak w przypadku zobowiązań pracowniczych, tak i bank będzie żądał od nowych spadkobierców uregulowania długu z tytułu umów kredytowych.

W przypadku kredytów o wysokiej wartości, instytucje finansowe na ogół zabezpieczają się przed takimi sytuacjami nakładając hipotekę na nieruchomości. Jeśli nowy spadkobierca nie będzie dysponował odpowiednim kapitałem do uregulowania zadłużenia, bank zamie zastawiony dom, mieszkanie lub działkę.